2e jaar A-stroom

De eerste graad, of de middenschool, staat tussen de lagere school en de tweede graad, waarin de leerling een meer definitieve studiekeuze dient te maken. Kenmerkend voor de eerste graad is dat men alle opties zoveel mogelijk open houdt, dat wil zeggen dat men een zo ruim mogelijk aantal vakken geeft.

In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. In het Atlas atheneum heb je de keuze tussen Latijn, moderne wetenschappen, wetenschappen-sport en mechanica-elektriciteit. Na het 1e leerjaar kan je nog alle basisopties kiezen. Als je de lessenroosters bekijkt zal je merken dat er basisopties zijn met meer theorie en andere met meer praktijk. De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen  zal je dan in de 2de graad een studierichting kunnen kiezen. De keuze van de juiste basisoptie is belangrijk!

Latijn

De basisoptie Latijn is een voorbereiding op een keuze met Latijn uit het ASO-aanbod in de 2de graad.
Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Alhoewel Latijn nu een ‘dode’ taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn.
Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet weg te denken. De opleiding wil je zo vlug mogelijk in staat stellen zelfstandig Latijnse teksten te begrijpen. Hiertoe leer je:
grammatica: onderwerp, werkwoord (persoonsvorm, tijd, vervoeging, …), soorten zinnen (vragend, onafhankelijk, afhankelijk, …), voorzetsel, voegwoord, naamval, …
vocabularium: de meest gebruikte woorden, algemene principes van woordvorming, methode om een woordenlijst of woordenboek te raadplegen
methodes om inhoudsvragen te beantwoorden en om zinnen in het Nederlands te vertalen.
Op gebied van cultuur maak je kennis met de Romeinse beschaving (taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit) en haar grote betekenis voor de hedendaagse (westerse) mens. Je krijgt een beter inzicht in je eigen cultuur en je kunt de westerse en niet-westerse culturen beter vergelijken en begrijpen. Doorheen de teksten leer je:
– de leefwereld van de Romeinen en Grieken: huis, kleding, spelen, maatschappij, …
– de mythologie (goden, helden, …)
– algemene geografische gegevens
– grote periodes, belangrijke feiten en beroemde personages.

Moderne wetenschappen

In het 2de jaar moderne wetenschappen ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk (3 uur) als socio-economische initiatie (2 uur).

• Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en experimenten in een daarvoor aangepast labo. Lessen en opgaven kunnen uitgebouwd worden rond:
– metingen: lengtemeting, oppervlaktemeting, massameting en tijdmeting
– elektriciteit: stroomkringen, meting van stroomsterkte, warmte-effect van de stroom, meting van de spanning, schakelingen, geleiding in vloeistoffen en geleiding in gassen
– energie, vermogen, arbeid, kracht enz.
– zinken, zweven, drijven, dichtheid van lichamen.
Voor jou kan deze cursus leiden tot een oriëntering naar een meer wetenschappelijke studierichting.

• In socio-economische initiatie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-economische gegevens. Zo maak je kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden. De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod: het gezin (hoe vormt het gezin een inkomen? wat doet het gezin met dat inkomen? …); de bedrijven (welke soorten van bedrijven bestaan er? hoe zit zo’n bedrijf in mekaar? …); de overheid (hoe zit de hele overheid in mekaar? wat doet de overheid? …); het buitenland (in- en uitvoer? Europa? …)
Rond die thema’s wordt de leerstof zo reëel en actueel mogelijk opgebouwd.

Wetenschappen – Sport

De basisoptie wetenschappen – sport is zeer gelijkaardig aan moderne wetenschappen. Het enige verschil is  1 uur minder aardrijkskunde en 2 uur meer sport. De leerlingen hierin worden optimaal voorbereid op het TSO Lichamelijke opvoeding en sport in de tweede en derde graad.

Techniek (Elektriciteit, Hout en Mechanica)

De basisoptie mechanica-elektriciteit biedt een praktische kennismaking met de wereld van elektriciteit en metaal. Je leert deze sectoren kennen zodat je een verantwoorde keuze kunt maken naar de 2de graad.

In ‘elektriciteit’ leer je hoe elektriciteit wordt opgewekt (gelijkspanning, batterij en wisselspanning, …) en de voor- en nadelen van de verschillende manieren. Je maakt kennis met gereedschap en materialen. Ook de gevaren van elektriciteit komen aan bod: elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Je leert de verschillende uitwerkingen van elektriciteit: warmte, licht, elektrische schokken, magnetisme, vonkopwekking. Je leert over de opbouw van een stof, een atoom, … Dit is noodzakelijk om de werking van elektriciteit te kunnen begrijpen. Je leert over spanning, stroom, weerstand, de wet van Ohm en hun wiskundige toepassingen. Je leert het vermogen berekenen en rekening houden met de dikte van gebruikte draden of kabels. De meest gebruikte symbolen in elektrische schema’s, de relatie tussen verschillende schema’s (stroom, schakel, leiding, …) en de werking (eenpolige, dubbelpolige, wisselschakeling, …) komen aan bod. Je leert het aantal draden aanduiden op een eenvoudig leidingschema.
Je leert een volledige stroombaan tekenen op een grondplan. Er wordt bekeken hoe elektriciteit in de huiskamer wordt gebracht en wat het nut is van hoogspanning! Je leert in de praktijk correcte aansluitingen en schakelingen maken aan toestellen en in aftakdozen, belschakelingen correct uitvoeren, geleiders en kabels herkennen en ontmantelen, het doel van beveiliging (smeltveiligheden, verliesstroomschakelaar, …), kunststof bewerken in eenvoudige opdrachten.

In ‘hout’ leer je over de diverse houtsoorten, de machines en houttechnologie. Je leert de basiskennis van de houttechnieken: leren werken met basisgereedschappen, basismaterialen en eenvoudige tekeningen maken. We leggen bij jou de fundamenten om een goede houttechnieker te worden.

In ‘mechanica’ leer je over de voornaamste gereedschappen, formaten, lijnsoorten, maataanduidingen in tekeningen. Je leert een tekening lezen en schetsen (ook op schaal, in perspectief, …). Je leert ook de PC gebruiken bij het tekenen. Je leert meer over de meest gebruikte metalen (staal, gietijzer, koper, aluminium, legeringen, …) en hun eigenschappen (geleidbaarheid, lasbaarheid, dichtheid, hardheid, elasticiteit, …). Je verneemt meer over de soorten kunststoffen, hun eigenschappen, toepassingen en recyclage. Je leert de meest geschikte gereedschappen kiezen voor een opdracht en ze zorgzaam en veilig gebruiken. Je leert verbindingstechnieken (solderen, bout en moer, puntlassen) en overbrengingen (tandwiel en riem). Je leert objecten demonteren en monteren. Je leert ook een eenvoudige sturing ontwerpen met een softwarepakket. Je leert een eenvoudige pneumatische opstelling maken.

Lessentabel

Basispakket, voor alle opties hetzelfde:

Godsdienst of NCZ: 2 uren/week
Aardrijkskunde: 1 uur/week, behalve voor de opties Moderne wetenschappen & Latijn: 2 uren/week
Engels: 2 uren/week
Frans: 3 uren/week
Geschiedenis: 2 uren/week
Lichamelijke opvoeding: 2 uren/week
Natuurwetenschappen: 2 uren/week
Nederlands: 5 uren/week
Plastische opvoeding: 1 uur/week
Wiskunde: 4 uren/week
Techniek: 2 uren/week

De opties worden als volgt aangevuld:
Optie Techniek: 8 uren/week Techniek: 5 u hout/mechanica, 3 u elektriciteit
Optie Moderne wetenschappen: 2 uren/week wetenschappelijk werk & 2 uren/week socio-economische initiatie/economie & 1 u dactylo
Optie Wetenschappen-sport: 2 uren/week wetenschappelijk werk & 2 uren/week sport
Optie Latijn: 4 uren/week Latijn & 1 u dactylo
Optie Wielrennen: 4 uren/week wielrennen

CLIL: 2 uren/week wiskunde in het Frans: bij Moderne wetenschappen en Wetenschappen-sport

In alle opties wordt ook max. 1 uur/week ‘leren leren’ aangeboden.

Laatste nieuws