fbpx

Rook- en drugsbeleid

Rookbeleid

Er geldt een algemeen rookverbod:

  • Voor het leerplichtonderwijs (kleuter/lager/secundair) én CLB
  • In de gebouwen : altijd, overal en voor iedereen
    • Ook ouders, bezoekers, derden (b.v. een aannemer die werken komt uitvoeren), vallen onder dit rookverbod.
  • Op het domein: het rookverbod geldt overal en voor iedereen op het volledige schooldomein. Dit geldt ook voor cursisten die in de schoolgebouwen avondles volgen, voor bezoekers, voor occasionele gebruikers.
  • Bij extra muros: het rookverbod geldt overal en voor iedereen van de school tussen 6u30 en 18u30.
    • Bijvoorbeeld op schoolreis wordt er door niemand gerookt.
  • Stages: leerlingen op een stageplaats vallen onder het reglement van de locatie waar ze zich bevinden.

Informatie hierover wordt gegeven via affiches, borden in de school. Het naleven van dit rookverbod wordt streng gecontroleerd. Leerlingen die dit niet naleven worden gesanctioneerd. Derden die de school bezoeken worden bij misbruik onmiddellijk op de regelgeving gewezen.

Aandachtspunten bij alcohol, drugs

Alcohol, drugs: tijdens de schooldag worden noch alcohol, noch (andere) drugs gebruikt. Dit geldt ook tijdens de extra-muros activiteiten.

Het spreekt vanzelf dat het bezit, gebruik of dealen van drugs op en rond de school verboden is.

Laatste nieuws

Leerling uit afdeling hout maakt buitensauna!
Lees meer...